Aktuelt

Følg utviklingen av teleplanbyen
NABOLAB TELEPLANBYEN

NABOLAB TELEPLANBYEN

I forbindelse med utviklingen av Teleplanbyen ble det gjennomført en Drop-in Nabolab søndag 31. oktober 2021.

I etterkant av Nabolaben har vi utarbeidet et oppsamlingsdokument hvor alle innspillene er kartlagt, analysert og oppsummert.

Det var et uformelt arrangement hvor alle som ønsket kunne komme å høre mer om status for prosjektet og gi sine innspill til de planene som foreligger.

Vi ønsket særlig innspill til byrommene som er planlagt, hvordan kan disse utformes og hva skal de inneholde.

Varsel om oppstart av planarbeid

Varsel om oppstart av planarbeid

Varslingsgrense Teleplanbyen vest
Varslingsgrense Teleplanbyen ØST

Varsel om oppstart av planarbeid privat detaljregulering for Teleplanbyen Øst, Fornebuveien 31 mfl, i Bærum kommune (PlanID 2021016, Saksnummer 21/4949)

Varsel om oppstart av planarbeid, privat detaljregulering for Teleplanbyen Vest, Fornebuveien 35 mfl, i Bærum kommune (PlanID 2021001, Saksnummer 19/24996)

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en tett og bymessig utvikling i nedslagsfelt til ny Fornebuporten T-banestasjon og i tråd med vedtatt planprogram for Oksenøyveien nord.  Utviklingen skal bidra til å styrke sammenhengen i den overordnete bystrukturen og tilrettelegge for å leve mer miljø- og klimavennlig. Viktige problemstillinger vil være miljøbelastninger fra hovedveisystemet, integrering av kulturminneverdier og sikre gode bo- og bykvaliteter. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning og utredningsprogram er definert i det vedtatte planprogram for Oksenøyveien nord.

Direktelink til plansak, planinitiativ og referat fra oppstartsmøte for Teleplanbyen VEST på Bærum kommunes saksinnsyn

Direktelink til plansak, planinitiativ og referat fra oppstartsmøte for Teleplanbyen ØST på Bærum kommunes saksinnsyn

Direktelink til planprogram for Oksenøyveien Nord på Bærum kommunes saksinnsyn

I varslingsperioden arrangeres det åpen dag for informasjon og medvirkning søndag 31. oktober fra kl 13.00 til kl.16:00 i Fornebuveien 35.

Planforslaget utarbeides av Norconsult AS på vegne av Teleplan Eiendom AS.
Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 4 uker fra 11.10.21 rettes skriftlig til Norconsult AS ved Berit Bjørnsen, postboks 626, 1303 Sandvika, eller epost: berit.bjornsen@norconsult.com.

Teleplans innspill til kommuneplanens arealdel 2022-2042

Teleplans innspill til kommuneplanens arealdel 2022-2042

Sammen utvikler vi Bærum frem mot 2040

Omtrent hvert fjerde år «rulleres» Bærums kommuneplan. Arealdelen av kommuneplanen fastsetter arealbruken for kommunen, og er grunnlaget for reguleringsplaner for enkeltområder i kommunen. Teleplanområdet ligger tett på Fornebubanen og nær Lysaker. Det er fra tidligere tydelige føringer for lokalisering av boliger i vekstområder og rundt knutepunkt for å bygge opp under overordnede miljøambisjoner både når det gjelder arealbruk og mobilitet. Med det menes at vi skal bruke tomtearealene som ligger sentralt, mer effektivt. Flest mulig, og alle som skal flytte inn i nye boliger, skal ha muligheten til å leve miljøvennlig, reise kollektivt og få dekket sine daglige behov i gangavstand fra hjemmene sine.

Les mer om revisjonsarbeidet på Bærum kommunes nettsider.

Bærum kommune har laget en interaktiv kartportal der man kan finne og lese alle innkomne innspill.

Direktelenke til Teleplans bidrag, som vil inngå i kommunens arbeide med ny arealdel av kommuneplanen:

VPOR Oksenøyveien nord under utarbeidelse

VPOR Oksenøyveien nord under utarbeidelse

VPOR er en veiledende plan for offentlige rom, som Bærum kommune utarbeider for å sikre helhet og kvalitet i de offentlige rom i planområdet.

VPOR for Oksenøyveien nord utarbeides parallelt med planforslaget, og foregår i samarbeid med alle grunneierne i området.

VPOR for Oksenøyveien nord, som Teleplanbyen er en sentral del av, forventes vedtatt i desember 2021.

Status Fornebubanen

Status Fornebubanen

Fornebubanen er en ny T-banestrekning, som skal gå fra Majorstuen til Fornebu. Fornebubanen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune, der byggherre er Oslo kommune ved etaten Fornebubanen. Denne T-baneutbyggingen er den største i Norge siden de store utbyggingene av T-banen på Oslos østkant på 1960- og 70-tallet.

Den nye T-banen skal blant annet bidra til å: 

  • sørge for en effektiv og god kommunikasjonsløsning for beboere i hele Osloregionen
  • redusere belastningen på overflatenettet i Oslo og Bærum
  • redusere fremtidig trafikkvekst
  • legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling langs traséen

Fornebubanen er den største T-baneutbygging i hovedstadsområdet på mange tiår. Det er derfor et omfattende arbeid som skal gjennomføres, med mange steg i prosessen, fra første spadetak, til vi kan sette oss på den første T-banevogna ut mot Fornebu. Det første fysiske arbeidet som skal gjennomføres er grunnarbeidene.

Arbeidet med Fornebuporten stasjon et par hundre meter sør for Teleplanbyen foregår etter følgende faser:

Tidsrom: 4. kvartal 2020 (avsluttet)

Arbeid: Fjerning av vegetasjon og forskjæring til tunneldriving. Etablering av anleggsområde.

Tidsrom: 3. kvartal 2021 – 3. kvartal 2022

Arbeid: Etablering av anleggsområder, ny midlertidig vei til Oksenøyveien 3 og påbegynnelse av massestabilisering, spunting og graving. 

Tidsrom: 3. kvartal 2022 – 4. kvartal 2023

Arbeid: Etablering av nytt anleggsområde og sprengning av luftesjakt.

Les mer om fremdriften i arbeidet med Fornebubanen og de ulike stasjonene på prosjektets nettsider

VPOR Lysakerbyen – fra trafikkmaskin til levende by

VPOR Lysakerbyen – fra trafikkmaskin til levende by

Myke trafikanter skal prioriteres. Samarbeidet mellom Bærum og Oslo kommuner om veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) Lysakerbyen, har gitt kommunene en felles plattform for arbeidet med knutepunktet.

En veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) ble vedtatt av Bærum kommunestyre 6. februar 2019, og av Oslo bystyre 19. juni 2019. Lysaker som fremtidig bysentrum har en sentral plass i planen.

Planen har en helhetlig tilnærming til utvikling i området der mange og ulike aktører har betydelige utbyggingsinteresser. Begge kommuner må se til at viktige felles rom og strukturer blir sikret  i det videre arbeidet, slik at viktige eksisterende kvaliteter blir tatt vare på  og nye kan bli utviklet.

Planområdet på nesten 1000 dekar, omfatter arealer på begge sider av kommune- og fylkesgrensen som går i Lysakerelva, blant annet kollektivknutepunktet Lysaker og områdene Sollerud og Lilleaker i Oslo, samt Granfoss, Lysaker syd og forbindelsen mot Fornebu ved Teleplan i Bærum

Samarbeid med berørte har vært en viktig del av VPOR-arbeidet.  Det har blant annet vært gjennomført to større arbeidsverksteder, i tillegg til en rekke møter med skoler og barnehager, Lysakerbyen næringsvel og grunneieren Mustad Eiendom AS. 

Link til Bærum kommunes infoside om VPOR Lysakerbyen

Link til VPOR Lysakerbyen på Bærum kommunes saksinnsyn

Direktelink til PDF-dokument av vedtatt VPOR Lysakerbyen

Om prosjektet

Teleplans del av området er under detaljregulering, det samme gjelder Arcanum sitt næringsbygg. Prosessene er basert på Bærum kommunes overordnede planer og på planprogrammet – et byutviklingsområde med rundt 800 boliger, 1000 arbeidsplasser, et mangfoldig tilbud av møteplasser og byrom med servering, servicetilbud og lokal handel. Alt dette langs en urban akse, et par minutters gange fra den nye Fornebuporten stasjon på Fornebubanen.

Teleplan Eiendom sitt team:

  • Probiz er Teleplans strategiske rådgiver
  • Norconsult er ansvarlig for regulering
  • Dyrvik Arkitekter er ansvarlig for illustrasjonsprosjektet
  • SLA er ansvarlig for landskapsarkitektur
  • LÈVA Urban Design er ansvarlig for medvirkning

All rights reserved 2022  ©  Teleplan Eiendom AS

Designet og utviklet av Norconsult Byutvikling