planprosess

veien frem til realisering

1959
1959

Teleplan

Teleplan

1959-

Teleplan ble stiftet i 1959, og har drevet under samme private eierskap og på samme sted i mer enn seks tiår.

2011
2011

Tidligere reguleringsarbeid

Regulering 2011

2006-2011

Det har tidligere vært utført omfattende reguleringsarbeid på Teleplan sine eiendommer. Det var tenkt tilrettelagt for omfattende næringsutbygging i området.

2012
2012

Fornebubanen

Fornebubanen

2012-2018

Utbygging av Fornebubanen vedtas:

  • Akershus fylkeskommune (2012)
  • Bystyret i Oslo (2013)
  • Reguleringsplan Bærum (2015-16)
  • Reguleringsplan Oslo (2018)

Fornebubanen skal delvis finansieres ved byutvikling i tilknytning til de nye metrostasjonene.

2016
2016

Mulighetsstudie

Mulighetsstudie

Høst 2015-vinter 2016

Teleplan Eiendom og Norconsult byutvikling utarbeidet en mulighetsstudie for å undersøke potensialet for utviklingen av området til en grønn og urban bydel i bindeleddet mellom Lysaker og Fornebu

2019
2019

Byvekstavtale

Byvekstavtale

Vår 2018-sommer 2019

Byvekstavtalen har som formål å bidra til reduserte klimagassutslipp fra vegtrafikken slik at Norge når målene i klimaforliket og internasjonale forpliktelser på klimaområdet. Gjennom byvekstavtalen inngår stat, Oslo og Akershus fylkeskommune, sammen med Bærum, Skedsmo og Oppegård kommuner et forpliktende samarbeid om å finansiere et mer miljøvennlig transporttilbud.

 

Bærum kommune ble våren 2018 invitert til å delta i forhandlingene om en byvekstavtale for Oslo-området. 26. juni 2019 ble avtalen underskrevet av partene og overlevert politisk styringsgruppe for byvekstavtalen for videre behandling.

 

Med investeringene i Fornebubanen følger samfunnets forventinger om en konsentrert utbygging i nedslagsfeltet til stasjonene, slik at disse investeringer blir optimalt utnyttet og områder utenfor vekstområdene blir skjermet for utbygging.

2019

Planprogram

Planprogram

September 2019

Overordnede føringer og rammer for utviklingen av området ble fastlagt i planprogrammet.

 

Planprogram for Oksenøyveien nord og Fornebuveien 35 (Teleplanbyen) ble utarbeidet av Bærum kommune og vedtatt den 19. september 2019.

2020
2020

Medvirkning

Medvirkning

vår-sommer 2020

LÉVA Urban Design fasiliterte en medvirkningsprosess med naboer, barn og unge, besøkende og folk som ferdes gjennom området.

 

Det ble utarbeidet en medvirkningsrapport som har informert og påvirket videreutviklingen av prosjektet.

2021
2021

Planinitiativ

Gatetunet

vinter 2021

Teleplan Eiendom, Norconsult byutvikling, Dyrvik arkitekter, SLA landskapsarkitekter og Probiz har videreutviklet plangrepet, arkitekturen og landskapet, og sendt inn et planinitiativ til Bærum kommune.

2021

VPOR

VPOR landskapsplan

Desember 2021

Parallelt med utarbeidelse av planforslaget har Bærum kommune igangsatt arbeidet med en Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) i samarbeid med grunneierne i området.

 

VPOR for Oksenøyveien nord, som Teleplanbyen er en sentral del av, forventes vedtatt i desember 2021.

2022
2022

Detaljering og KU

Nabolagstorget

vinter 2021-sommer 2022

Planforslaget skal videre detaljeres og konsekvensutredes, før det blir formelt innsendt som et planforslag til offentlig ettersyn og behandling i Bærum kommune.

2022

Offentlig ettersyn

Illustrasjonsplan

Høst 2022

Planforslaget sendes ut til offentlig ettersyn, hvor offentligheten får mulighet til å gi kommentarer og innspill til planforslaget.

 

Planforslaget bearbeides og justeres basert på de innkomne kommentarene og innspillene.

2023
2023

2. gangsbehandling detaljregulering

Nabolagstorget sett fra parken

Vår 2023

2. gangsbehandling etter politisk behandling i Bærum kommune forventes våren 2023.

Om prosjektet

Teleplanbyen er delt inn i tre reguleringsplaner. Teleplanbyen vest, Teleplanbyen øst og Magnus Poulssons vei 7 mfl. (Arcanum). Til sammen planlegges det for 800 boliger og 2000 arbeidsplasser, et mangfoldig tilbud av møteplasser og byrom med servering, servicetilbud og lokal handel. Alt dette langs en urban akse, et par minutters gange fra den nye Fornebuporten stasjon på Fornebubanen.

Teleplan Eiendom sitt team:

  • Probiz er Teleplans strategiske rådgiver
  • Norconsult er ansvarlig for regulering
  • Dyrvik Arkitekter er ansvarlig for illustrasjonsprosjektet
  • SLA er ansvarlig for landskapsarkitektur
  • LÈVA Urban Design er ansvarlig for medvirkning

All rights reserved 2023  ©  Teleplan Eiendom AS

Designet og utviklet av Norconsult Byutvikling