visjon

fra idé til ny og levende bydel
bærekraft

5-minuttersbyen med et grønt hjerte

Med kort avstand og et komplett hverdagstilbud kan de viktigste gjøremålene i hverdagen utføres til fots – en viktig forutsetning for en klimaklok utvikling.

Sentralt for utviklingen av boligmiljøet står stedsidentitet, klimavennlig utvikling, grønn mobilitet og bærekraftig planlegging. Arkitektur med høy kvalitet på materialer og utforming, samt høy bokvalitet er ambisjoner i prosjektet. Plangrepet med den sentrale parken og bevaring av de tre villaene er viktig for stedsidentiteten til Teleplanbyen. Det er en ambisjon å trekke kvalitetene som finnes i parken, inn i  boligkvartalene og at den nye bebyggelsen støtter opp om og romlig avgrenser parken og den urbane aksen.

Plangrep 7 - Klimaklok
Plangrep 8 - Grønn mobilitet
Plangrep 5 - Støyskjerming
Parken
Nøkkelegenskaper som bidrar til å gjøre Teleplanbyen sosialt og miljømessig bærekraftig

– Mange nye boliger

– Sterkt fokus på grønn mobilitet

– Bevarer skogpreg og terreng

– Park med bevaringsverdige bygg som grønt hjerte i området

– Store gårdsrom

– Gode forbindelser mellom park og gårdsrom

– Arkitektonisk særpreg med bestandige materialer og gjennomgående høy kvalitet

– Bestandige materialer og bruk av gjenbruksmaterialer på utvalgte steder

– Villa Bjelle som felles samlingspunkt

– Nytt lokk gir et stort sammenhengende trafikkfritt område

lokalsenter

Urban bydel med unike kvaliteter

Teleplanbyen skal bli et bindeledd mellom Lysaker og Fornebu. Ny T-banestasjon bygger opp under en bymessig utvikling og plangrepets sentrale byrom «urbanaksen» styrker koblingen til Lysaker. Området skal utvikles til en ny lokal destinasjon på veien mellom Fornebu og Lysaker, full av liv og aktivitet, med spennende og tiltalende uterom og mange boliger som gir den nødvendige intensiteten for det ønskede byliv. Det skal tilrettelegges for urbanitet og bymessige kvaliteter. Et lokalt handelstilbud, servering og servicetilbud skal gi beboere og naboer et variert tilbud i gangavstand til boligene, og samtidig invitere til sosial utveksling og interaksjon.

Det offentlige rom tilrettelegges for alle, med særlig vekt på barna, med tanke på barnehagen sentralt i området. En ny strukturering av området, med mange forbindelser, vil øke tilgjengeligheten til den nye T-banestasjonen og styrke koblingene til nabolagene rundt for gående og syklende. Dette vil tilrettelegge for urbanitet og bymessige kvaliteter.

Teleplanbyen oversiktsbilde
Plangrep 1 - Urban akse
Plangrep 4 - Lokalsenter
Urban akse
Nøkkelkvaliteter som gir Teleplanbyen En urban identitet

– Urban akse binder området sammen, og forbinder videre til Fornebu og Lysaker

– Nabolagstorget – det sentrale plassrommet – blir med sin høye oppholdskvalitet det pulserende hjertet i området – Teleplanbyens piazza

– Varierte uterom til opphold og lek

– Utadrettede førsteetasjer

– Buede åpninger i første etasje definerer den urbane aksen

– Variert, spennende og fargerik arkitektur

– Umiddelbar nærhet til nye Fornebuporten T-banestasjon

mangfoldig boligtilbud

boliger for folk i alle livsfaser

Det legges opp til varierte boligtyper i Teleplanbyen, som gir et større mangfold til bomiljøet. I hovedsak er det flest leiligheter med 2, 3 og 4 rom, men det planlegges også for mindre leiligheter samt leiligheter som går over to etasjer.

De lave byggene i begge planer vil kunne ha felles takterrasser. Det legges opp til at samtlige
boliger har privat uteplass og tilgang til gode solfylte utearealer. Det vil bli fellesfunksjoner,
delingsfunksjoner og mangfold av ulike typer samlingssteder i boligområdene.

Gatetunet
Boligkvartal B
Fornebuveien
Plangrep 3 - Park
Boligkvartal D
Plangrep 6 - Store kvartaler
Nøkkelkvaliteter som gir stor variasjon i boligtyper

– Variert botilbud omkring store gårdsrom

– «Townhouse» som supplerende boligtype

– Duplex-leiligheter med privat uteplass og egen inngang

– Attraktivt for barnefamilier

– Fellesrom og verksteder

– Tunet som felles møteplass for to kvartaler

arkitektonisk uttrykk

spennende, variert og fargerik arkitektur

Området ligger mellom Fornebu, representert med store byutviklingsområder, og Lagåsen, representert med småskala boligbebyggelse. Konseptet for prosjektet er at de to områdekarakterene møtes i boligkvartalene i Teleplanbyen vest.

Det skapes en karakteristisk arkitektur i overgangen mellom småskala på Lagåsen og storskala på Fornebu. Illustrert takform tar med seg elementer fra de bevaringsverdige husene og Lagåsen i form av saltak.

Teleplanbyen øst forholder seg til et bånd av næringsbygg som ligger langs Fornebuveien
og til stor infrastruktur i form av vei og bane. For Teleplanbyen øst er variasjoner i høyde og luftighet et viktig arkitektonisk grep for at hjertet i planene (parken) blir liggende fritt og åpent i Teleplanbyen. I tillegg til det arkitektoniske grepet med variasjon mellom høy og lav bebyggelse, er det åpninger og brudd i bebyggelsen i vest-øst-retning som gir luft og siktlinjer.

Parken med de bevaringsverdige husene ligger fritt og åpent i Teleplanbyen omkranset av lav bebyggelse. Den urbane aksen og nabolagstorget åpner seg mot bebyggelsen på den ene siden og parken på den andre siden – for å gi en god overgang mellom park og den nye bymessige fortettingen i området.

Det er ambisjoner om å bruke miljøvennlige og robuste materialer i byggene og det undersøkes
muligheter for bruk av massivtre. Som en del av områdekarakteren er det ønskelig å benytte farger i boligarkitekturen. Det jobbes med et fargekonsept med lokal forankring. Dette kan være farger brukt i den eldre bebyggelsen på Lagåsen, eller fargene som finnes lokalt i landskapet. Fargepaletten vil bli styrende for farger på tegl eller trepanel i fasadene.

Nabolagstorget sett fra parken
Boligkvartal B
Fra Kilenveien
Fra vest
Nøkkelkvaliteter som gir variert og spennende arkitektur

– Variasjon i høyder

– Åpninger i bebyggelsen

– Luft og siktlinjer

– Tegl, puss og stål i lyse og lune jordtoner

– Variert fargebruk med tilpasning til nærområdet

– Bestandige materialer

– Tegl og tre har forankring på tomten

– Bruk av gjenbruksmaterialer på utvalgte steder

– Frodige gårdsrom på lokket

Om prosjektet

Teleplanbyen er delt inn i tre reguleringsplaner. Teleplanbyen vest, Teleplanbyen øst og Magnus Poulssons vei 7 mfl. (Arcanum). Til sammen planlegges det for 800 boliger og 2000 arbeidsplasser, et mangfoldig tilbud av møteplasser og byrom med servering, servicetilbud og lokal handel. Alt dette langs en urban akse, et par minutters gange fra den nye Fornebuporten stasjon på Fornebubanen.

Teleplan Eiendom sitt team:

  • Probiz er Teleplans strategiske rådgiver
  • Norconsult er ansvarlig for regulering
  • Dyrvik Arkitekter er ansvarlig for illustrasjonsprosjektet
  • SLA er ansvarlig for landskapsarkitektur
  • LÈVA Urban Design er ansvarlig for medvirkning

All rights reserved 2023  ©  Teleplan Eiendom AS

Designet og utviklet av Norconsult Byutvikling